Nhà Đầu Tư SeniorCare của Levin Associates Ghi Nhận USACRC và CED

Nhà Đầu Tư SeniorCare từ Levin Associates gần đây đã ghi nhận thành công của Continental East Development (CED) và USA Continental Regional Center (USACRC) trong việc sử dụng vốn EB-5 để phát triển các dự án nhà ở mới cho người cao tuổi. Bài viết nêu bật việc giới thiệu thành công danh mục đầu tư các cộng đồng Renaissance Villages của chúng tôi và khả năng sử dụng cả vốn EB-5 và vốn truyền thống của công ty. Renaissance Villages, Inc. tiếp tục được thị trường nhận thức là mang lại lợi ích khi Renaissance Villages Murrieta, hiện đang được xây dựng, tiếp tục phát triển.

Có thể xem bài viết tại liên kết sau:

http://seniorcare.levinassociates.com/2015/10/new-eb-5-developer-hits-the-ground-running-in-california/

Để Biết Thêm thông tin, Gọi
Tyler DuBusky

Tổng Giám Đốc USA Continental Regional Center

951-600-8600

Hoặc Truy Cập usacontinentalrc.com

Thiết Kế bởi: